I en hadîth ash-sharîf sägs det:

Vår Profet

sall-Allahu ‘alaihi wa sallam

“Allahu ta’âlâ skapad människorna. Han skapade mig från den bästa av människorna. Sedan valde Han ut de bästa av dessa människor (i Arabien). Han gjorde mig från dem. Sedan valde Han de bästa av hemmen, de bästa av familjerna och skapade mig från dem. Därför är min själ och min kropp de bästa av alla varelser. Min härstamning, mina förfäder är den bästa av mänskligheten.”

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

INLEDNING

Må Hamd (lovord och tacksamhet) vara till Allahu ta’âlâ, som skapar allt och håller varje varelse i existens och skyddar alla från terror.

Må all salat (böner) och salâm vara över Hans älskade Profet Muhammad ‘alaihis-salâm, som i alla avseenden är den vackraste och mest upphöjda av hela mänskligheten. Må salat och salâm vara över Hans Âl (familj) och släktingar, som utstrålar kunskap, visdom och god etik. Må salât och salâm också vara över alla Hans Ashâb1 (radiy- Allahu ta’âlâ ‘anhum/ Må Allahu ta’âlâ vara nöjd med dem), som har blivit de mest värdefulla av människor genom att se hans vackra ansikte som helar själar och höra Hans värdefulla ord, och över dem som älskar och följer dem.

Allahu ta’âlâ, som är barmhärtig mot alla människor på jorden, skapar och sänder användbara saker till dem. I nästa värld (âkhirat) kommer Han2 att bevilja sin förlåtelse till de muslimer som ska gå till Jahannam (helvetet) och sätta dem i Jannah (paradiset). Muhammed ‘alaihis-salâm är en Nabî,3 Rasûl (budbärare) och Habîb (älskad) av Allahu ta’âlâ. Han är mänsklighetens sayyid (mästare). De som tror och följer en sådan välsignad profets väg är verkligen den största av ummats.

Janâb al-Haqq förbarmade sig över oss och fick oss att uppnå Hans största välsignelse, nämligen att vara en av Hans (Muhammeds, alaihissalam) ummat.4 Han sade tydligt att vi måste anpassa oss till Honom och följa Honom. Det är mindre än tillräckligt, hur mycket vi än gör hamd till Honom och tackar Honom för denna enorma välsignelse.

Allahu ta’âlâ skapade vår Mästare Sarwar al-âlam (Världens Mästare) Muhammeds (sall-Allahu ‘alaihi wa sallam) välsignade nûr (ljus) innan Han skapade någonting. I Qur’ân al-karîm, där man vänder sig till vår Mästare, Profeten, sägs det: “Vi sände dig som en barmhärtighet, som en välsignelse för varelser”. (Sûrah al-Anbiyâ: 107) I en hadîth al-qudsî 5sägs det: “Om det inte vore för dig skulle jag inte ha skapat någonting!”.

Den verkliga principen för îmân (tro) är “Al-hubbu fillâh och bughdu fillâh”, det vill säga att älska Allahu ta’âlás älskade och ogilla Hans fiender. Utan hubbu fillâh och bughdu fillâh kommer ingen ibâdat (gudstjänsthandling) att accepteras. Därför är det fard (obligatoriskt) att älska världens Mästare, och vi har blivit beordrade att placera Hans kärlek i våra hjärtan och pryda oss med Hans vackra akhlâq (moraliska egenskaper).

För att fortsätta denna kärlek har det skrivits och skrivs böcker i århundraden om vår Mästare, profeten, liv. För att översvämma våra hjärtan med Hans kärlek har vi, efter att ha gjort långa undersökningar från Ahl as-Sunnat-forskarnas böcker, försökt skriva vår Mästares Rasulullahs välsignade liv. Må Allah vara nöjd med alla som har arbetat med detta.

Må Janâb al-Haqq fylla våra hjärtan med kärlek till vår Mästare, Profeten, och hålla oss på den väg som de lärda från Ahl as-sunnat har informerat oss om! Âmîn.

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Min älskade

Profet

Kontakta oss

Kontakt

Min älskade Profet

     Dina kommentarer och förslag är värdefulla för oss! Vårt mål är att alltid betjäna dig bättre. Om du har kommentarer, förslag eller klagomål du vill dela med dig av, kan du fylla i den relevanta "Kontaktformuläret" och skicka det till oss. Vi kommer att utvärdera din rapport så snart som möjligt och återkomma till dig.

Följ oss på Sociala medier!

Du kan följa oss på våra sociala mediekonton och kontakta oss via e-post.

Kontaktformulär